|       |   EN

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej

realizuje, zgodną z obowiązującymi przepisami politykę współpracy międzynarodowej oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań, w obszarze spraw związanych ze współpracą międzynarodową odpowiada za właściwą realizację kontaktów międzynarodowych z podmiotami zagranicznymi.

prof. AJP dr Halina Uchto

e-mail: wspolpraca@ajp.edu.pl

Telefon: 697 003 330

 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

realizuje, zgodne z obowiązującymi przepisami politykę wsparcia oraz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami, politykę przeciwdziałania dyskryminacji na AJP oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań, pełni również nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Niepełnosprawnych.

dr Anna Dobrychłop

e-mail: adobrychlop@ajp.edu.pl

Telefon: 95 721 60 86

 

Pełnomocnik ds. równego traktowania 

stoi na czele Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, która zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową.

Praca pełnomocnika ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości, wypracowane w środowisku akademickim standardy prorównościowe oraz zobowiązania wynikające z m.in.: Karty Praw Człowieka oraz Kodeks etyki pracownika naukowego, opracowany przez Komisję ds. Etyki w Nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN.

dr Maciej J. Dudziak

e-mail: mdudziak@ajp.edu.pl

 

 

Pełnomocnik ds. rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych

wspomaga prorektora ds. nauki w realizowaniu, zgodnie ze strategią i programem rozwoju AJP, przyjętych kierunków działalności naukowej i badawczej w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznej oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań.

prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak

e-mail: murbaniak@ajp.edu.pl

 

Pełnomocnik ds. polityki antykorupcyjnej

pełni nadzór nad realizacją w AJP zadań dotyczących przeciwdziałaniu korupcji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań, w tym odpowiada za nadzór nad wdrożeniem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji w szkolnictwie wyższym.

mgr Marcin Szott

e-mail: mszott@ajp.edu.pl

Telefon: 95 721 60 83

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

realizuje, zgodną z obowiązującymi przepisami politykę ochrony informacji niejawnych oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań, jest członkiem zespołu ds. obrony i pełni nadzór nad funkcjonowaniem obrony cywilnej.

mgr Violetta Pawlicka

e-mail: vpawlicka@ajp.edu.pl

Telefon: 95 721 60 71

Back to top