|   EN

 

Na mocy decyzji Rady Ministrów z 21 lipca 1998 r. z dniem 1 sierpnia utworzona została Gorzowska Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim[1]. Funkcję rektora powierzono prof. dr. hab. Zenonowi Głodkowi. Zgodnie z ustawą o wyższych szkołach zawodowych do podstawowych zadań nowej jednostki zaliczono kształcenie studentów w zakresie 6 specjalności zawodowych[2]. W celu realizacji zadań edukacyjnych, w momencie powstania Uczelni, stworzono strukturę instytutową, powołując dwie tego typu jednostki: Instytut Administracji i Zarządzania oraz Instytut Nauczycielski, a także Kolegium Języków Obcych. Utworzono również ogólnouczelniane: Studium Języków Obcych, Studium Informatyki, Studium Wychowania Fizycznego. W kolejnych latach powstały następne dwa instytuty, z których ostatni powołano w 2009 r., gdy PWSZ zakupiła prywatną uczelnię – Wyższą Szkołę Informatyczną w Gorzowie Wielkopolskim, na bazie której utworzono Instytut Techniczny. W takiej strukturze instytutów PWSZ funkcjonowała do 2013 r., kiedy to Senat Uczelni pozytywnie zaopiniował ideę powołania podstawowych jednostek organizacyjnych, dzięki czemu, jako pierwsze, powołano wydziały: Ekonomiczny oraz Humanistyczny, a następnie Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz Techniczny. W 2000 r. rozpoczęło działalność wydawnictwo naukowe PWSZ. W ciągu kolejnych szesnastu lat nakładem oficyny ukazały się 233 tytuły o łącznym nakładzie ponad 40 tys. egzemplarzy. 

 

W 2008 r. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska podjęła zakrojone na szeroką skalę prace w celu wzmocnienia uczelni pod względem naukowym. Wsparcie młodej kadry naukowej oraz pozyskiwanie kadry zewnętrznej na pierwszy etat do Gorzowa zaowocowało zdynamizowanym rozwojem w kolejnych latach. Uczelnia zaczęła wypracowywać pozycję bardzo dobrej wyższej szkoły zawodowej. Rozwój badań i kadry naukowej zaczęto dostrzegać w środowisku akademickim.  Prace zmierzające do podniesienia statusu Uczelni prowadzone były na przestrzeni kilku lat. W złożonym procesie, poza rozwojem kadry i badań naukowych, były także widoczne działania formalno-prawne, w ramach których podejmowano szereg działań, począwszy od konsultacji, poprzez stanowienie wewnętrznych aktów normatywnych związanych z dostosowywaniem struktury Uczelni. Do końca 2015 r. realizowany był plan upoważniający do złożenia wniosku o powołanie samodzielnej uczelni akademickiej. Autorem koncepcji i głównym wykonawcą skomplikowanego, ambitnego i ważnego dla przyszłości Gorzowa Wielkopolskiego i regionu zadania była prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska wraz z zespołem. Kryteria ww. planu zostały oparte o silne filary, takie jak: intensywny rozwój pierwszoetatowej kadry naukowej, znaczący stan badań, rozbudowa nowoczesnej infrastruktury. Wysiłek JM Rektor został uwieńczony sukcesem: 13 maja 2016 r. w Sejmie została uchwalona ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża[3]

 

Obecnie w Uczelni funkcjonuje pięć wydziałów: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomiczny, Humanistyczny, Techniczny, Turystyki i Nauk o Zdrowiu, w ramach których funkcjonują katedry i zakłady. Studenci mogą kształcić się na 17 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich z obszaru nauk technicznych, humanistycznych, społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a są to: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria bezpieczeństwa, informatyka, energetyka, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, filologia polska, filologia (język angielski, język niemiecki), turystyka i rekreacja, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, komunikacja medialna i społeczna, bezpieczeństwo narodowe, administracja, kryminologia stosowana. Kolejne kierunki są w procedurze przygotowawczej. Od początku działalności uczelni funkcjonuje w jej strukturach biblioteka, składająca się obecnie z Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej (kampus przy ul. Fryderyka Chopina) oraz Biblioteki im. prof. Ewy Rzetelskiej-Feleszko (kampus przy ul. Teatralnej).

 

W AJP działają także jednostki ogólnouczelniane: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych pod patronatem Instytutu Slawistyki PAN, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademickie Centrum Studiów Ukrainoznawczych, Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej, Dom Studenta nr 1, Ośrodek Edukacyjny Czym skorupka za młodu, Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Akademicka Poradnia Językowa oraz Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

 

W styczniu 2019 r. Akademia uzyskała prawa do doktoryzowania w dyscyplinie językoznawstwo. W tym samym miesiącu Wydawnictwo Naukowe AJP zostało wpisane na prestiżową listę renomowanych wydawnictw MNiSW i przyznano mu 80 pkt. Obecnie procedowany jest kolejny wniosek o nadanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

 


[1] Dz. U. 1998, nr 98, poz. 618. W kolejnym roku uczelnia otrzymała nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, a w 2013 r. dodano także imię patrona.

[2] Były to: język polski, język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, edukacja opiekuńczo-wychowawcza, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, administracja publiczna. Na podstawie: Statut Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, § 2, w zbiorach AJP.

[3] Dz. U. 2016, poz. 752.

 

 

 

Back to top