|       |   EN

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WS. PRAKTYK

NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA:

KROK 1: Student, w celu odbycia praktyki, korzysta z możliwości realizacji praktyk w instytucji, z którą AJP/WTINZ ma podpisane porozumienie lub znajduje we własnym zakresie zakład pracy/ instytucję dające gwarancję zrealizowania założeń programowych praktyki.

KROK 2: Po dokonaniu wyboru podmiotu przyjmującego go na praktykę, student zobowiązany jest do: 

 1. złożenia w Dziekanacie porozumienia (załącznik nr 1) (jeżeli instytucja tego wymaga pomimo podpisania porozumienia z AJP/WTINZ)  bądź jeśli instytucja przyjmująca  nie wymaga zawarcia porozumienia student składa podpisane przez opiekuna praktyk oświadczenie  instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę (załącznik nr 3), przed rozpoczęciem praktyki!!!
 2. wykupienia  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki i okazania go w Dziekanacie podczas składania oświadczenia.

KROK 3: Student otrzymuje od pracownika dziekanatu: skierowanie na praktykę ( załącznik nr 2), KARTĘ PRAKTYK ( załącznik nr 5), z którymi to udaje się do instytucji przyjmującej go na praktyki. Zobowiązany jest jednocześnie do dołączenia do w/w dokumentów Regulaminu praktyk, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Wydziału.

KROK 4: Opiekun praktyk lub przełożony studenta w instytucji przyjmującej, wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 5: Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej. 

KROK 6: W wyznaczonym terminie, student zdaje wydziałowemu opiekunowi praktyk, prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK oraz ANKIETĘ EWALUACYJNĄ. .

OPIEKUN PRAKTYK TURYSTYKA I REKREACJA I, II STOPIEŃ

dr Joanna Kupczyk/ tel 510 912 315, email: jkupczyk@ajp.edu.pl

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE

 Pobierz plik (REGULAMIN PRAKTYK TIR I.doc)REGULAMIN PRAKTYK TIR I.doc

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE

Pobierz plik (REGULAMIN PRAKTYK TIR II.pdf)REGULAMIN PRAKTYK TIR II.pdf

LISTA FIRM Z ZAWARTYMI POROZUMIENIAMI

Pobierz plik (porozumienia TIR.docx) porozumienia TIR.docx

 

                                                                                                                                                                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz plik (Oświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę.doc) Oświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę.doc

Pobierz plik (Porozumienie indywidualne w sprawie praktyk.doc)Porozumienie indywidualne w sprawie praktyk.doc

Pobierz plik (Ankieta ewaluacyjna.docx)Ankieta ewaluacyjna.docx

 

 

                                                    PROCEDURA POSTĘPOWANIA WS. PRAKTYK

                                                    NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:

KROK 1: Student, w celu odbycia praktyki, znajduje we własnym zakresie placówkę medyczną dającą gwarancję zrealizowania założeń programowych praktyki lub korzysta z możliwości realizacji praktyk w placówce medycznej, z którą AJP/WTINZ ma podpisane porozumienie. Praktyki mogą odbywać się: w szpitalach przychodniach, żłobkach, hospicjach oraz DPS- ach w zależności od rodzaju praktyki.

KROK 2: Po dokonaniu wyboru placówki medycznej przyjmującej go na praktykę, student zobowiązany jest do:

 1. pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia (zał. nr 1)o organizację praktyk ze strony internetowej bądź jeśli placówka medyczna przyjmującą nie wymaga porozumienia student pobiera oświadczenie ( zał. Nr 3) o przyjęciu na praktyki ( również w dwóch egzemplarzach),
 2. wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia/ lub oświadczenia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki,
 3.  wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,
 4. przedłożenia opiekunowi praktyk niezbędnych dokumentów/ badań lekarskich:aktualnego zaświadczenia lub karty zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wydanych przez lekarza medycyny pracy oraz kserokopię: wyników w kierunku HIV, HBS, HCV, aktualnego badania mikrobiologicznego kału na nosicielstwo z wynikiem ujemnym, zaświadczenia o szczepieniu ochronnym przeciw WZW typu „ B” oraz innych szczepień i badań wymaganych w danej placówce medycznej,
 5.  złożenia w dziekanacie wypełnionych egzemplarzy porozumienia / lub oświadczenia podpisanego przez opiekuna celem uzyskania zgody Dziekana na odbycie praktyki u wskazanego organizatora i okazanie dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
Student, zobowiązany jest dokonać wyżej wymienionych czynności do:
- do 31 stycznia (w związku z zaliczeniem zimowego semestru studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo),
- lub do 30 kwietnia (w związku z zaliczeniem letniego semestru studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo), danego roku akademickiego (tj. przed rozpoczęciem praktyki) w dziekanacie.
Złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. c - e, jest warunkiem uzyskania zgody opiekuna na odbycie praktyki we wskazanym miejscu.
Podpisane porozumienia /lub oświadczenie wraz ze skierowaniem ( zał. nr 2) i kartą praktyk (zał. nr 5) przesyłane jest poczta lub wydawane bezpośrednio w Dziekanacie WTINZ.

KROK 3: Student pobiera: porozumienie, indywidualne skierowanie (na życzenie instytucji przyjmującej na praktykę) oraz STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK, z którymi to udaje się do instytucji przyjmującej go na praktyki.
Zobowiązany jest jednocześnie do dołączenia do w/w dokumentów Regulaminu praktyk, Programu praktyk oraz ankiety ewaluacyjnej dla pracodawców, które dostępne są do pobrania na stronie internetowej Wydziału.

KROK 4: Opiekun praktyk lub przełożony studenta w placówce medycznej przyjmującej, wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 5: Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 6: W wyznaczonym terminie (ogłoszenie na stronie internetowej Wydziału), student zdaje wydziałowemu opiekunowi praktyk, prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK ORAZ ANKIETĘ EWALUACYJNĄ.

OPIRKUN PRAKTYK PIELĘGNIARSTWO

mgr Jadwiga Warzocha/ tel. 957331342, email; jadwiga.warzocha@op.pl

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE 

Pobierz plik (Regulamin zajęć praktycznych Pielęgniarstwo I stopień cykl 2020-2023 WNZ.pdf)Regulamin zajęć praktycznych Pielęgniarstwo I stopień cykl 2020-2023 WNZ.pdf

Pobierz plik (Regulamin zajęć praktycznych Pielęgniarstwo I stopień cykl 2022-2025 WNZ.pdf)Regulamin zajęć praktycznych Pielęgniarstwo I stopień cykl 2022-2025 WNZ.pdf

REGULAMIN PRAKTYK  NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE

Pobierz plik (Regulamin praktyk Pielęgniarstwo I stopień cykl 2020-2023.pdf)Regulamin praktyk Pielęgniarstwo I stopień cykl 2020-2023.pdf

Pobierz plik (Regulamin praktyk Pielęgniarstwo I stopień cykl 2022-2025.pdf) Regulamin praktyk Pielęgniarstwo I stopień cykl 2022-2025.pdf

 

 

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH Z ZAWARTYMI POROZUMIENIAMI

Pobierz plik (Porozumienia PL.docx)Porozumienia PL.docx

 

                                                                                                                                                                                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz plik (Oświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę.doc)Oświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę.doc

 Pobierz plik (Porozumienie indywidualne w sprawie praktyk.doc)Porozumienie indywidualne w sprawie praktyk.doc

Pobierz plik (Ankieta ewaluacyjna.docx)Ankieta ewaluacyjna.docx

Pobierz plik (dziennik praktyk PL.pdf)dziennik praktyk PL.pdf

 

                                                    PROCEDURA POSTĘPOWANIA WS. PRAKTYK

                                                    NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE:

KROK 1: Student, w celu odbycia praktyki, znajduje we własnym zakresie placówkę medyczną dającą gwarancję zrealizowania założeń programowych praktyki lub korzysta z możliwości realizacji praktyk w placówce medycznej, z którą AJP/WTINZ ma podpisane porozumienie.

KROK 2: Po dokonaniu wyboru placówki medycznej przyjmującej go na praktykę, student zobowiązany jest do:

 1. pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia (zał. nr 1)o organizację praktyk ze strony internetowej bądź jeśli placówka medyczna przyjmującą nie wymaga porozumienia student pobiera oświadczenie ( zał. Nr 3) o przyjęciu na praktyki ( również w dwóch egzemplarzach),
 2. wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia/ lub oświadczenia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki,
 3.  wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,
 4. przedłożenia opiekunowi praktyk niezbędnych dokumentów/ badań lekarskich:aktualnego zaświadczenia lub karty zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wydanych przez lekarza medycyny pracy  innych szczepień i badań wymaganych w danej placówce medycznej,
 5.  złożenia w dziekanacie wypełnionych egzemplarzy porozumienia / lub oświadczenia podpisanego przez opiekuna celem uzyskania zgody Dziekana na odbycie praktyki u wskazanego organizatora i okazanie dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
Student, zobowiązany jest dokonać wyżej wymienionych czynności do:
- do 31 stycznia (w związku z zaliczeniem zimowego semestru studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo),
- lub do 30 kwietnia (w związku z zaliczeniem letniego semestru studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo), danego roku akademickiego (tj. przed rozpoczęciem praktyki) w dziekanacie.
Złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. c - e, jest warunkiem uzyskania zgody opiekuna na odbycie praktyki we wskazanym miejscu.
Podpisane porozumienia /lub oświadczenie wraz ze skierowaniem ( zał. nr 2) i kartą praktyk (zał. nr 5) przesyłane jest poczta lub wydawane bezpośrednio w Dziekanacie WTINZ.

KROK 3: Student pobiera: porozumienie, indywidualne skierowanie (na życzenie instytucji przyjmującej na praktykę) oraz STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK, z którymi to udaje się do instytucji przyjmującej go na praktyki.
Zobowiązany jest jednocześnie do dołączenia do w/w dokumentów Regulaminu praktyk, Programu praktyk oraz ankiety ewaluacyjnej dla pracodawców, które dostępne są do pobrania na stronie internetowej Wydziału.

KROK 4: Opiekun praktyk lub przełożony studenta w placówce medycznej przyjmującej, wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 5: Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 6: W wyznaczonym terminie (ogłoszenie na stronie internetowej Wydziału), student zdaje wydziałowemu opiekunowi praktyk, prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK ORAZ ANKIETĘ EWALUACYJNĄ.

 

OPIRKUN PRAKTYK RATOWNICTWO MEDYCZNE

mgr Iwona Ratuszniak

iwona.ajp@op.pl

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE, STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE

Pobierz plik (47-21 US Załącznik nr 4 do programu studiów - Regulamin kształcenia praktycznego i praktyk.pdf)47-21 US Załącznik nr 4 do programu studiów - Regulamin kształcenia praktycznego i praktyk.pdf

Back to top