II ogólnopolski okrągły stół EUIncSo – sprawozdanie

W dniu 15 stycznia 2018 r. w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbył się II Ogólnopolski Okrągły Stół „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”. Wydarzenie było drugim z cyklu trzech debat poświęconych tematyce zjawisk motywowanych nienawiścią w ramach realizowanego w latach 2016-2019 na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża projektu Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union”, współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu ERASMUS+.

Organizatorem konferencji był Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze, Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski (PTSE), Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE).

Patronat nad okrągłym stołem objęła JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Celem okrągłego stołu o randze konferencji ogólnopolskiej, gromadzącego naukowców z ośrodków akademickich i instytutów naukowych z całej Polski (m.in. z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczecińskiego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), przedstawicieli organizacji pozarządowych (m.in. fundacji Dialog i Porozumienie, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego czy Lambdy Warszawa), organów władzy (m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim), instytucji samorządowych (Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie) i unijnych (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), mediów (m.in. gorzów24.p), przedstawicieli zawodów prawniczych oraz studentów, było stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji. 

Obrady otworzyli przedstawiciele organizatorów: Prorektor ds. Nauki  Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Paweł Leszczyński, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Filip Woziński oraz Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, którzy przywitali wszystkich uczestników konferencji.

Pierwszy panel, zatytułowany „Mowa nienawiści: kwestia prawna, problem społeczny czy fenomen medialny?”, moderował prof. dr hab. Joachim von Wedel z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jako pierwsza głos zabrała dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, poruszając problematykę mowy nienawiści wobec kobiet. Wystąpienie drugiego z panelistów, dra Wiktora Sorala z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowane „Ekspozycja na mowę nienawiści prowadzi do wzrostu uprzedzeń i postaw antyimigranckich. O przyczynach epidemii” ilustrowało wyniki najnowszych badań nad uprzedzeniami wobec imigrantów – skali problemu oraz jego przyczyn. Zamykający tę sesję wystąpień dr Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.) w wystąpieniu zatytułowanym „Co dyskusja na temat imigracji w USA sprzed stu lat może nam powiedzieć o współczesnych mediach” analizował podobieństwa i różnice w medialnym dyskursie nt. imigrantów w Ameryce początku XX w. oraz współcześnie. W drugiej części panelu dyskutanci odpowiadali na pytania uczestników okrągłego stołu dotyczące przyczyn mowy uprzedzeń i przestępstw z nienawiści oraz ich charakterystyki.

Panel drugi, zatytułowany „Władza a mowa nienawiści: dobre praktyki w budowaniu inkluzywnego społeczeństwa”, moderował adw. Filip Woziński, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Dyskusja poświęcona została działaniom władz publicznych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom motywowanym nienawiścią i włączenia społecznego. Jako pierwszy na przykładzie aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich zilustrował możliwe działania w tym zakresie dyrektor Andrzej Stefański. Przykłady działań podejmowanych przez Policję na rzecz uwrażliwiania funkcjonariuszy na przejawy uprzedzeń, dyskryminacji i przestępstw motywowanych nienawiścią zaprezentowała mł. insp. Agata Sałatka, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim ds. Ochrony Praw Człowieka. Trzeci dyskutant, mgr Andrzej Łuczak (Uniwersytet Zielonogórski, fundacja Dialog i Porozumienie) zobrazował działania władz RP na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce. Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja.

Panel trzeci pt. „Cyberhejt: O hejcie w Internecie i innych mediach” moderował red. Adam Oziewicz z portalu gorzów24.pl. W swych wystąpienia dr Alina Balczyńska-Kosman oraz prof. dr hab. Anita Adamczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawiły problematykę języka polityki i jego medialnego obrazu. Dr Fuad Jomma z Uniwersytetu Szczecińskiego podzielił się swoimi refleksjami nt. mowa nienawiści w polskich portalach społecznościowych wobec muzułmanów. Dyskutanci byli zgodni, że sposób medialnego przekazu kwestii migracyjnej ma ogromne znaczenie dla jej społecznego odbioru. Z kolei dr Robert Słabuszewski, SSR w Strzelcach Krajeńskich, opisał mechanizm dochodzenia roszczenia cywilnoprawnych wobec osób posługujących się mową nienawiści w Internecie i innych mediach.

Moderatorem czwartego panelu „Społeczeństwo obywatelskie przeciw dyskryminacji i nienawiści” był dr Jacek Jaśkiewicz z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Biorący w nim udział prelegenci – przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji unijnych i samorządowych, dyskutowali na temat roli społeczeństwa obywatelskiego w zwalczaniu nietolerancji i mowy nienawiści. Pan Bogusław Stanisławski (Team Europe, KE), p. Tomasz Manikowski (Gminne Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim), p. Eliza Rutynowska z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz p. Piotr Godzisz (Lambda Warszawa) podzielili się swoimi doświadczeniami z działalności społecznikowskiej na rzecz walki z uprzedzeniami i przestępstwami motywowanymi nimi.

V panel, studencki, zatytułowany „Studenci na rzecz równość i inkluzji społecznej”, moderowała mgr Joanna Lubimow (Akademia im. Jakuba z Paradyża). Biorące w nim udział studentki przedstawiły problematykę uprzedzeń, hejtu oraz dyskryminacji z różnych perspektyw. Pani Natalia Chojnacka (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) swoje wystąpienie poświęciła prawom mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce z uwzględnieniem prawodawstwa europejskiego. Pani Anna Rogalska z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wskazał na handel kobietami jako naruszenie praw człowieka. Pani Karolina Kozicka, także z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, jako naruszenie praw człowieka rozpatrywała kwestię mowy nienawiści. Pani Hanna Jaśkiewicz, reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłosiła referat pt. „Oswoić demona. Reapropracja (reappropriation) jako startegia walki z mową nienawiści”. Zamykające tę sesję wystąpienie p. Stanisławy Nawrot (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) dotyczyło natomiast wzrastającej brutalizacji i wrogości w polityce jako czynnika zagrażającego ładowi społecznemu. Dyskusja zebranej publiczności z panelistkami potwierdziła aktualność i znaczenie poruszanych przez nie tematów.

Kończący obrady panel zatytułowany „Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy – perspektywa interdyscyplinarna” moderowała dr Natalia Karczewska-Kamińska z Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po raz kolejny zaprezentowana w nim przez panelistów i panelistki z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim różnorodność aspektów kwestii nietolerancji, nienawiści i uprzedzeń, wskazała na wieloaspektowość i aktualność tematu przewodniego okrągłego stołu. Dr Sławomir Dricziński skoncentrował się w swym wystąpieniu na przejawach mowy nienawiści w stosunkach pracy. Dr Piotr Krzyżanowski zaprezentował efekty działań władz państwowych wobec mniejszości romskiej w Polsce po 1989 r. Dr Bogna Wach  z kolei poruszyła kwestię zgody na leczenie oraz integralności fizycznej i psychicznej jako prawa pacjenta i  prawa człowieka, także w kontekście występujących w odniesieniu do tego zagadnienia przejawów dyskryminacji motywowanej uprzedzeniami. Natomiast dr Aleksandra Szczerba-Zawada zaprezentowała problem stereotypowego postrzegania płci w prawie europejskim.

Obrady podsumował dr Tomasz Marcinkowski (Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich).

 

 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

 

Kolejna edycja projektu JOB STARTER właśnie ruszyła!


Dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas, prodziekan Wydziału Technicznego oraz Klaudia Jedynak, studenta II roku Mechaniki i Budowy Maszyn, wzięły udział w inauguracji kolejnej edycji projektu JOB STARTER, którego inicjatorem jest firma Idea HR Doradztwo Personalne.

Pion
Rektora

 1. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych
 2. Dział Nauki i Wydawnictw
 3. Dział Organizacyjno - Prawny i Kadr
 4. Dział Promocji i Informacji
 5. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 6. Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą
 7. Samodzielne stanowisko ds. BHP i ochrony p. poż.
 8. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
 9. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia
 10. Dział Współpracy Międzynarodowej
 

Pion Prorektora
ds. Organizacji i Rozwoju


 1. Akademickie Centrum Sportu i Turystyki
 2. Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
 3. Biblioteka Główna wraz z Archiwum Uczelni
 4. Ośrodek Edukacyjny "Czym skorupka za młodu"
 5. Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa"
 6. Biuro Karier
 

Pion Prorektora
ds. Studenckich

 1. Akademickie Centrum Kultury
 2. Dział Kształcenia
 3. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
 4. Akademicka Poradnia Językowa
 5. Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 

Pion
Kanclerza

 1. Dział Informatyczny
 2. Zespół ds. Inwentaryzacji
 3. Zespół ds. Technicznych
 4. Zespół ds. Obrony
 

Pion
Kwestora

 1. Dział Kwestura: sekcja księgowości, sekcja płac
 

Wicekanclerz
ds. administracyjnych

 1. Dział Administracyjny: sekcja remontowo - gospodarcza
 2. Dom Studenta DeSant
Studium Wychowania Fizycznego

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

mgr Małgorzata Madej
ul. Fryderyka Chopina 52, Hala Sportowa
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 509 395 662
e-mail:gosmad1@gmail.com

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top