|       |   EN

Akademia równych szans - zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami

Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość dofinansowania projektu: 3.269.325,5 PLN.

Cele: Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępności AJP dla osób
z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie wewnętrznych procesów i procedur,
w szczególności rekrutacji, kształcenia oraz działalności naukowej, uwzględniając wszystkie rodzaje niepełnosprawności oraz 6 obszarów dostępności.

Termin realizacji: 01.01.2020 - 31.10.2023


"AKADEMIA 2.0" rozwój AJP w Gorzowie Wielkopolskim

Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość dofinansowania projektu: 5.868.391,26 PLN.

Cele: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt pozwoli na przygotowanie przyszłych absolwentów do wkroczenia na rynek pracy z umiejętnościami wymaganymi do podjęcia dobrze płatnej pracy. Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych oraz wsparcie w informatyczne narzędzia zarządzania oraz wsparcie realizacji studiów na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie a także podniesienie kompetencji studentów AJP.

Termin realizacji: 01.07.2019 - 31.12.2023


Kompleksowy program rozwoju AJP w Gorzowie Wielkopolskim = WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA + WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA GOSPODARKI

Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość dofinasowania projektu: 7.377.120,63 PLN.

Cele: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt pozwoli
na przygotowanie przyszłych absolwentów do wkroczenia na rynek pracy z umiejętnościami wymaganymi do podjęcia dobrze płatnej pracy. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych oraz wsparcie w informatyczne narzędzia zarządzania oraz wsparcie realizacji studiów na kierunku logistyka o profilu praktycznym a także podniesienie kompetencji studentów AJP.

Termin realizacji: 01.08.2018 - 31.12.2023


Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość dofinasowania projektu: 5.729.747,32 PLN.

Cele: Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu zakładający obligatoryjną współpracę
z przedsiębiorstwami w dostosowaniu i realizacji programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych. Realizacja projektu jest elementem rozpoczynającym długofalową strategię rozwoju uczelni, podnoszenia kompetencji osób studiujących na Wydziale Technicznym AJP i współpracy z Centrami IT, B+R.

Termin realizacji: 01.06.2020 - 31.12.2023


Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 – wzmocnienie potencjału kadr

Źródło finansowania projektu: Erasmus +

Wartość dofinasowania projektu: 91.721,00 EUR.

Cele: Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów, absolwentów i pracowników AJP w zakresie ekologicznego Przemysłu 4.0. Nastąpi poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy, a także sytuacja przedsiębiorstw, ponieważ końcowym efektem będą odpowiednio przygotowane kadry.

Termin realizacji: 01.12.2021 - 01.12.2024


Between hate and equality: The EU as a guard of human rights and non-discriminatio

Źródło finansowania projektu: Erasmus +

Wartość dofinasowania projektu: 37.213,00 EUR.

Cele: Projekt dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji i przestępstwom motywowanym dyskryminacją, w tym – mowie nienawiści, w szczególności ze względu na płeć i orientację seksualną w UE i obowiązków z tego wynikających dla państw członkowskich na przykładzie Polski. Projekt opiera się na założeniu, że ogromną rolę w zabezpieczeniu wartości Unii Europejskiej, jakimi są zapewnienia poszanowania godności wszystkich osób i ich równych praw oraz skorelowanych z nimi celów integracji, odgrywa edukacja z zakresu studiów europejskich, promująca unijne wartości (w tym przypadku – ochronę praw człowieka), podnosząca wiedzę na temat założeń i celów integracji europejskiej i uwrażliwiająca młodych ludzi na kluczowe dla budowy sprawiedliwego i inkluzyjnego społeczeństwa potrzebę ochrony praw człowieka.

Termin realizacji: 01.09.2021 - 31.08.2024


 

Romowie w obliczu integracji - od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji

Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wartość dofinasowania projektu: 17.625,00 PLN.

Cele: Nabycie kompetencji do niwelowania stereotypów i uprzedzeń wobec Romów, nabycie kompetencji umożliwiających funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym, pobudzenie aktywizacji społecznej uczestników warsztatów.

Termin realizacji: październik 2022

 


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024 w Gorzowie Wielkopolskim

Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Wartość dofinasowania projektu: 637.500,00 PLN.

Cele: Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Termin realizacji: luty 2022 – grudzień 2024

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024"logo rodm i msz


Procesy inkluzji imigrantów pochodzenia ukraińskiego w społeczeństwie polskim na przykładzie województwa lubuskiego.

Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Wartość dofinasowania projektu: 89.100,00 PLN.

Cele: Projekt ma na celu przeciwdziałanie fałszywej narracji dotyczącej warunków inkluzji migrantów pochodzenia ukraińskiego poprzez zbadanie, prezentację i popularyzację czynników inkluzji pozytywnie wpływających na relację społeczeństw.

Termin realizacji: maj – grudzień 2022

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”

 

Monografia " Procesy inkluzji dzieci uchodźców z Ukrainy na przykładzie szkół podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim"

 Publikacja: Procesy inkluzji dzieci uchodźców z Ukrainy na przykładzie szkół ...pdf.gif

Back to top