|       |   EN

Grafika dot. Legii AkademickiejLEGIA AKADEMICKA

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka”, realizuje się w ramach części teoretycznej i praktycznej w celu gromadzenia wyszkolonych zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby uzupełnień osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w korpusach: szeregowych, podoficerów i oficerów.

Do programu mogą przystąpić osoby, które:

· są studentami lub absolwentami uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia dzienne, zaoczne I oraz II stopnia),

· posiadają obywatelstwo polskie.

Warunkiem ukończenia w uczelni szkolenia teoretycznego z wynikiem

pozytywnym przez studenta lub absolwenta uczelni wyższej w module podoficerskim jest:

· uczestnictwo w minimum 80% zajęć objętych programem kształcenia dla wyznaczonej grupy szkoleniowej, do której student lub absolwent uczelni wyższej został przyjęty;

· uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie w części teoretycznej.

Uczestnik szkolenia teoretycznego, który spełnił warunki, otrzymuje z uczelni zaświadczenie o ukończenia szkolenia teoretycznego z wynikiem pozytywnym w ramach programu SLA w module podoficerskim, w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu

Osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego z wynikiem pozytywnym w module podoficerskim w ramach programu SLA mogą przystąpić do części praktycznej w okresie 2 lat od dnia wydania zaświadczenia, warunkiem posiadania statusu studenta lub absolwenta uczelni wyższej.

Część praktyczna modułu podoficerskiego jest realizowana w ramach ćwiczeń wojskowych w wyznaczonych centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w jednym lub w dwóch turnusach.

Po zdaniu egzaminu na podoficera w module podoficerskim dla zainteresowanych studentów, którzy poddadzą się dodatkowym kwalifikacjom, organizuje się szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należących do korpusów osobowych:

· kryptologii i cyberbezpieczeństwa,

· Wojsk Specjalnych,

· Żandarmerii Wojskowej,

· w innych – stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej znajduje się poniżej w załącznikach.

 

Grafika dot. Legii Akademickiej

Back to top