|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 12/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin


 

W związku z ogłoszeniem dnia 26 kwietnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki możliwości szczepienia w zakładach pracy informuję, że począwszy od dnia 29 kwietnia do 6 maja br. rusza możliwość rejestracji zainteresowanych osób na szczepienia przeciwko COVID-19. Zapisy obejmują:

 1. pracowników;
 2. studentów;
 3. członków rodzin w/w osób.

Najważniejsze informacje:

 1. aby przystąpić do szczepienia należy złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załącznik nr 1 (pracownicy AJP, również w imieniu członków rodziny) lub załącznik nr 2 (studenci AJP, również w imieniu członków rodziny);
 2. do szczepienia nie mogą zgłosić się osoby, które są już zarejestrowane w systemie szczepień;
 3. za zapisy na szczepienia w Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć,
  tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl ;
 4. szczepienie odbędzie się na terenie AJP, dokładne miejsce szczepienia zostanie podane do wiadomości po uzyskaniu zgody MEiN na przeprowadzenie szczepień w AJP;
 5. pracownicy AJP, którzy do dnia 3 marca br. złożyli w AJP oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, składają ponownie nowe oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu;
 6. warunkiem uruchomienia punktu szczepień na terenie AJP jest zebranie 300 chętnych.

 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki, które pozwolą AJP przygotować punkt szczepień.  

Dzień Rektorski 4 maja 2021 r.JM Rektor AJP prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska ustala w dniu 4 maja 2021 r. dzień rektorski dla studentów i nauczycieli akademickich AJP. Jest to także dzień wolny dla pracowników administracyjnych.

Wydział Techniczny, polsko-niemiecki projekt pod nazwą „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu - Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce”.W dniach 21-22.04 studenci i pracownicy Wydziału Technicznego uczestniczyli w polsko-niemieckim projekcie „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu - Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce”.


II warsztat pt.: „Produkcja przyrostowa na bazie tworzyw sztucznych lub proszków metali oraz symulacja produkowanych komponentów“ odbyl się w formule online na platformie zoom. W projekcie zaplanowano kilkanaście warsztatów w Polsce i Niemczech, podczas których uczestnicy uzyskają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności opracowywania technologii z zastosowaniem lekkich materiałów konstrukcyjnych. Jako przykład zostanie opracowana – od etapu koncepcji, poprzez symulację aż do implementacji i testów materiałowych – konstrukcja lekkiego ramienia robota.

tabela zawodników Skład Reprezentacji PolskiPierwszy raz w Historii Klubu ALKS AJP Gorzów Wlkp. aż dwóch zawodników zostało powołanych na Mistrzostwa Świata Sztafet, które odbędą się 1-2 maja 2021 w Chorzowie.


Są to Daniel Soltysiak do sztafety 4 x 400m oraz Łukasz Żok do sztafety 4 x 100 m i 4 x 200m. Obaj to zawodnicy trenera Tomasz Saska. Łukasz Żok na codzień studiuje na pierwszym roku na AJP Bezpieczeństwo Narodowe.

Zawody są bezpośrednią kwalifikacja do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Słuchacze drugiego roku, studiów stacjonarnych, kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Ekonomicznego, brali udział w Debacie Oxfordzkiej dotyczącej ważności Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców w dobie epidemii Covid-19.


Prowadzący debatę, tj. marszałek bardzo poważnie potraktował swoją funkcję, dbając o rzetelne przestrzeganie regulaminu. W czasie merytorycznej dyskusji, wymieniono wiele cennych argumentów, przemawiających zarówno za jak i przeciw postawionej tezie.

Debata dla studentów jest ważnym wydarzeniem, do którego przygotowują się skrupulatnie, o czym świadczą przytaczane argumenty oraz spostrzeżenia dotyczące podejmowanej tematyki.

Jak zwykle dyskusja dowiodła, że warto umożliwić studentom udział w zajęciach, które motywują ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy.

dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Plakat z napisem "powstanie w getcie warszawskim" i zdjęciem żonkili78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Komunikat Nr 11/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu


 Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2021 r. poz. 363), począwszy od dnia 20 kwietnia br. zmienia się formę kształcenia na kierunkach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia wyłącznie zdalnego na kształcenie „stacjonarne” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe), o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Przedmiotowy komunikat nie dotyczy kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia, który od dnia 7 kwietnia br. prowadzony jest w formie „hybrydowej”.

Niezależnie od realizowanej formy kształcenia (zdalnej lub „hybrydowej”) na danym kierunku studiów, wszystkie zajęcia niewymagające bezpośredniego kontaktu prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie „hybrydowej”. 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top