|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 11/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu


Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2021 r. poz. 363), począwszy od dnia 20 kwietnia br. zmienia się formę kształceniana kierunkach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia wyłącznie zdalnego na kształcenie „stacjonarne” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe), o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

  1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
  2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
  3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
  4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
  5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
  6. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Przedmiotowy komunikat nie dotyczy kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia, który od dnia 7 kwietnia br. prowadzony jest w formie „hybrydowej”.

Niezależnie od realizowanej formy kształcenia (zdalnej lub „hybrydowej”) na danym kierunku studiów, wszystkie zajęcia niewymagające bezpośredniego kontaktu prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie „hybrydowej”. 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - najstarsze, największe oraz jedno z najważniejszych badań statystycznych.


W tym roku , z powodu pandemii, odbywa się on przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl. Niezbędne materiały do przygotowania wpisów znajdują się pod linkiem spis.gov.pl/materialy-do-pobrania. 

Na prośbę Dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mgra Romana Fedaka zachęcamy wszystkich pracowników oraz studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do udziału w samospisie internetowym. 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn."Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Polska w sferze bezpieczeństwa - nowe wyzwania i zagrożenia"W dniach 22-23 kwietnia odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn."Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Polska w sferze bezpieczeństwa - nowe wyzwania i zagrożenia" pod patronatem JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej. Sponsorem konferencji jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze.


Położenie geopolityczne Polski stanowi wielkie wyzwanie w zakresie polityki bezpieczeństwa i w stosunkach międzynarodowych. W wymiarze praktycznie realizowanych zadań i prac z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa państwu, narodowi oraz realizacji skutecznej polityki zagranicznej. Narzędzia oraz wiedzę władzom państwowym powinny zapewnić kompetentne w tym zakresie instytucje państwowe. Działania tychże powinny być z jednej strony poddane ocenie przez środowiska naukowe (uczelni, instytutów naukowych) oraz wspierane wiedzą ekspercką, naukową, doświadczeniem pracowników nauki, którzy zajmują się różnymi aspektami polityki bezpieczeństwa i zagranicznej Polski. Wspomniane wyżej cele przyświecają organizowanej w Akademii im. Jakuba z Paradyża cyklicznej konferencji Bezpieczeństwo narodowe Polski – Zagrożenia i determinanty zmian.W trakcie konferencji podjęta zostanie dyskusja nad kluczowymi, zdaniem organizatorów problemami, przed którymi stoi Polska w sferze zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej i militarnej.

Harmonogram oraz informacje dotyczące konferencji znajdują się w załączniku poniżej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie na waibn@ajp.edu.pl maila z imieniem i nazwiskiem, afiliacją oraz adresem zwrotnym, na który zostanie przesłany link do konferencji.

 

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim


serdecznie zapraszają

zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakubaz Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w spotkaniu on-line nt: Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykład odbędzie się 19.04.2021 r. o godz. 14.15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres e-mail: aszuszakiewicz@ajp.edu.pl, celem wysłania linku do spotkania

Zrzut ekranu - slajd wprowadzający do wykładu on-line "Wstęp do cyberbezpieczeństwa"Na wykładzie poruszano zagadnienia związane z wprowadzeniem w tematykę cyberbezpieczeństwa. Zaprezentowano statystyki rocznego raportu internetowego na lata 2018-2023 dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej opracowanego przez firmę CISCO.

Seminarium naukowe - zaproszenie Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP, Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych UE w Katowicach, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania SGH w Warszawie oraz Team Europe zapraszają na seminarium naukowe zatytułowane „Od zakazu dyskryminacji płacowej do jawności wynagrodzeń: o (nie)równości płci w perspektywie interdyscyplinarnej”.


Wprowadzenia w problematykę dokonają dr Anna Masłoń-Oracz (nt. Kobiety na rynku pracy), dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP (nt. Propozycja dyrektywy w sprawie jawność wynagrodzeń: remedium UE na nierówność płci?), oraz dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UEK (np. Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn w ramach polityki spójności).

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin: 16 kwietnia 2021 r. (piątek)

Rozpoczęcie: godz. 17.00.

Osoby zainteresowane udziałem w charakterze słuchacza i uczestnika czatu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 20.00 na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Debata OksfordzkaStudenci!

Zapraszamy do eliminacji Centralnych w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich


Szczegółowe informacje w linku: https://ampdo.pl/eliminacje-centralne/

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://ampdo.pl/eliminacje-centralne/

 

 

Wykład on-line "Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa"Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład on-line pn. "Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa".


Wykład zostanie wygłoszony przez dra inż. Łukasza Lemieszewskiego oraz Patryka Kupisa  Zakład Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych. 

W dniu 13 kwietnia o godz. 8.40 na platformie TEAMS.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6734eb73f2dd47c4a6dd031bbd55263b%40thread.tacv2/1617876087599?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%22d53ee281-f961-4daf-8d3e-4fa908b39575%22%7d

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Back to top